Algemene voorwaarden

Algemene Diensten Voorwaarden van Myra Fens LifeCoach d.d. 20-08-2018

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Myra Fens LifeCoach, hierna te noemen: “MFLC”, en een Opdrachtgever hierna te noemen “OG” waarop MFLC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MFLC, voor de uitvoering waarvan door MFLC derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van MFLC en haar directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van OG of andere partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MFLC en de OG zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien MFLC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MFLC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van MFLC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. MFLC kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de OG redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, kosten van externe deskundigen.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MFLC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MFLC anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MFLC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen MFLC en de OG wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de OG MFLC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. MFLC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. MFLC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Indien MFLC met de OG een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is MFLC niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de OG in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de OG die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij MFLC: - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op MFLC rustende verplichting ingevolge de wet; - indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; - of, bij levering van een dienst, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Ontbinding, tussentijdse opzegging of te late annulering c.q. no show.

1. MFLC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de OG de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of na het sluiten van de overeenkomst MFLC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de OG de verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien OG niet 24 uur op voorhand kennis geeft van verhindering of in geval van no-show is MFLC gerechtigd het overeengekomen bedrag te factureren ten laste van OG.

3. Voorts is MFLC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MFLC kan worden gevergd.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MFLC op de OG tegen het tarief exclusief gegeven kortingen onmiddellijk opeisbaar. Indien MFLC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien MFLC tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Indien de ontbinding aan de OG toerekenbaar is, is MFLC gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7. Indien de OG zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MFLC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de OG, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de OG, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de OG niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MFLC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MFLC op de OG zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien OG een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel gegeven kortingen daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de OG in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. MFLC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de OG indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MFLC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MFLC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. MFLC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MFLC haar verbintenis had moeten nakomen.

3. MFLC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel MFLC ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MFLC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat vermeerderd met gegeven kortingen te factureren. De OG is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MFLC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MFLC aangegeven. MFLC is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de OG in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de OG van rechtswege in verzuim. De OG is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de OG in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien OG in verzuim is mag MFLC na de eerste herinnering de gegeven kortingen laten vervallen als ware ze nooit gegeven zonder dat de OG hiervoor eerst in kennis is gesteld.

3. MFLC heeft het recht de door OG gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MFLC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de OG een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MFLC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De OG is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MFLC verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De OG die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de OG in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de OG. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien MFLC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de OG worden verhaald. De OG is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Indien MFLC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. MFLC is niet aansprakelijk voor schade, van die aard ook, ontstaan doordat MFLC is uitgegaan van door of namens de OG verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien MFLC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MFLC beperkt tot maximaal anderhalf maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van MFLC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

5. MFLC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MFLC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MFLC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de OG aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. MFLC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MFLC of haar leidinggevende ondergeschikten.

8. Tevens is volgend exoneratiebeding te allen tijde van toepassing: De door MFLC opgenomen samenvatting en constateringen berusten op de door OG verschafte gegevens of zijn door de MFLC (visueel) waargenomen. Onjuistheden, niet tijdig opvolgen van adviezen en aanbevelingen door OG of onvolledigheden kunnen niet aan MFLC worden verweten, OG is en blijft ten alle tijde als enige verantwoordelijk.

Artikel 8 Vrijwaring

1. De OG vrijwaart MFLC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MFLC toerekenbaar is. Indien MFLC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de OG gehouden MFLC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de OG in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MFLC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MFLC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de OG.

Artikel 9 Privacy

1. MFLC verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant zijnde de OG verder te noemen OG wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en MFLC als verwerker verder te noemen MFLC. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door MFLC ten behoeve van OG staan in de Bijlage Gegevensverwerking versie.1.0 en bijlagen 1a t/m 1c (de verwerkingsovereenkomst) Versie 1.0 D.D. 20 augustus 2018 van deze Algemene Voorwaarden.

2. MFLC verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. MFLC is verwerker ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van MFLC is te raadplegen via http://myrafenslifecoach.com/privacystatement

3. MFLC is niet verantwoordelijk voor de manier waarop andere partijen zoals o.a. UWV, belastingdienst of de Inspecties SZW en ILT, verzekeraars en arbodiensten persoonsgegevens verwerken bij controles. Daarvoor dient OG het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MFLC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in het gerechtelijke arrondissement van MFLC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MFLC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Roermond en te vinden op de website van MFLC http://myrafenslifecoach.com/voorwaarden.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie bij de Kamer van Koophandel.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.